Schenken

Gift

U kunt als particulier of als bedrijf bijdragen aan het welzijn van cliënten van Het Baken door uw sympathie voor de Stichting Vrienden te laten blijken door een gift.
Onze Stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarmee aftrekbaar bij belastingaangiften.

Eénmalig door een bedrag over te schrijven op onze bankrekening, al dan niet geoormerkt t.b.v. een speciaal project
Legaat door de Stichting Vrienden te begunstigen met een legaat

ANBI

Naam:

Stichting Vrienden van Het Baken

Kamer van Koophandel:

410 35 984

RSIN/fiscaalnr:

8016.82.277

Bankrekening:

NL07 RABO 0384 7255 97

Contactgegevens:

Secretariaat:
J. Mombarg
Post-/bezoekadres:
Stichting Vrienden van Het Baken
p.a. Woonzorgcentrum De Voord
Veldbloemenlaan 25  8081DL Elburg
Telefoon:     0525-680402 (De Voord)       06-10462607  (secretaris)
E-mail:        stichtingvriendenvan@zorgverlening-hetbaken.nl
Website:      www.vriendenvanhetbaken.nl

Bestuur:

Agaath de Weerd          Voorzitter
Jan Plender                 wnd Voorzitter
Jan Mombarg               Secretaris
Evert Jacobs               Penningmeester
Anneke Stelwagen         Bestuursled
Jan Stronkhorst            Bestuurslid
Gerbrig van den Berg    Bestuurslid
Bea Duijsters               Bestuurslid
Gerrit Freriks                Bestuurslid
Gert Drost                    Bestuurslid

Beleidsplan

De Stichting realiseert projecten welke voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Om deze projecten te kunnen uitvoeren worden inkomsten geworven door het aanschrijven van kerken, instellingen en fondsen die goede doelen ondersteunen.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen van de stichting geen vergoeding anders dan voor noodzakelijk gemaakte onkosten

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het realiseren van middelen welke bijdragen aan het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van de cliënten van Het Baken en welke niet kunnen en/of mogen worden gefinancierd uit de reguliere begroting en/of exploitatiekosten van Het Baken.
De stichting verricht van handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuur:

– minimaal vijf leden
– minimaal één bestuurslid in dienst van Het Baken, voorgedragen door de Raad van Bestuur van Het Baken

– voorzitter

vergaderleiding, coördinatie

– secretaris

correspondentie, verslaglegging, archief

– penningmeester

beheer gelden, financiële verslaglegging

– overige bestuursleden

divers

Beloningsbeleid:

de stichting heeft geen personeel in dienst; bestuursleden ontvangen van de stichting geen enkele vergoeding anders dan voor noodzakelijk gemaakte onkosten

Activiteiten laatste jaren

fondsenwerving/bijdragen t.b.v. de projecten:
– “oud Elburg” (levensgrote afbeeldingen van stad/haven Elburg in gangen De Voord)
– extra (tuin-)deuren (Seewende)
– extra beeldscherm t.b.v. kabelkrantsysteem (Klein Rhijnvis)
– kabelkrantsysteem (Bakenbreed)
– aanschaf van een AED (Klein Rhijnvis)
– kweekbak op hoogte buurtmoestuin (De Voord)
– herinrichting patio (Klein Rhijnvis)
– culturele avonden (koren, lezingen, presentaties, klederdrachtenshow)
– optredens Diva Dichtbij diverse locaties

Financieel

2018 KLIK HIER VOOR  VERSLAG

Legaat

Bij testament onze stichting steunen of via de stichting voor een bepaald doel legateren.
Neem voor informatie hierover contact met onze Stichting. (zie hierboven bij Contactgegevens)