Schenken

Gift

Door de QR-code te scannen kunt u een vrije gift doen

U kunt als particulier of als bedrijf bijdragen aan het welzijn van cliënten van Het Baken door uw sympathie voor de Stichting Vrienden te laten blijken door een gift.
Onze Stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarmee aftrekbaar bij belastingaangiften.

Eénmalig door een bedrag over te schrijven op onze bankrekening, al dan niet geoormerkt t.b.v. een speciaal project
Legaat door de Stichting Vrienden te begunstigen met een legaat

ANBI

2

Naam:

Stichting Vrienden van Het Baken

Kamer van Koophandel: 410 35 984
RSIN/fiscaalnr: 8016.82.277
Bankrekening: NL07 RABO 0384 7255 97
Contactgegevens: Secretariaat:
J. Mombarg
Post-/bezoekadres:
Stichting Vrienden van Het Baken
p.a. Woonzorgcentrum De Voord
Veldbloemenlaan 25  8081DL Elburg
Telefoon:     0525-680402 (De Voord)       06-10462607  (secretaris)
E-mail:        stichtingvriendenvan@zorgverlening-hetbaken.nl
Website:      www.vriendenvanhetbaken.nl
Bestuur:

Jan Plender                 Voorzitter
Jan Mombarg               Secretaris
Evert Jacobs               Penningmeester
Anneke Stelwagen         Bestuurslid
Gert Drost                    Bestuurslid
Suzan Beens               Bestuurslid

Beleidsplan De Stichting realiseert projecten welke voldoen aan de doelstellingen van de Stichting. Om deze projecten te kunnen uitvoeren worden inkomsten geworven door het aanschrijven van kerken, instellingen en fondsen die goede doelen ondersteunen.
Beloningsbeleid De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen van de stichting geen vergoeding anders dan voor noodzakelijk gemaakte onkosten
Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het realiseren van middelen welke bijdragen aan het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van de cliënten van Het Baken en welke niet kunnen en/of mogen worden gefinancierd uit de reguliere begroting en/of exploitatiekosten van Het Baken.
De stichting verricht van handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Bestuur: – minimaal vijf leden
– minimaal één bestuurslid in dienst van Het Baken, voorgedragen door de Raad van Bestuur van Het Baken
– voorzitter vergaderleiding, coördinatie
– secretaris correspondentie, verslaglegging, archief
– penningmeester beheer gelden, financiële verslaglegging
– overige leden divers
Beloningsbeleid: de stichting heeft geen personeel in dienst; bestuursleden ontvangen van de stichting geen enkele vergoeding anders dan voor noodzakelijk gemaakte onkosten
Activiteiten laatste jaren fondsenwerving/bijdragen t.b.v. de projecten:
– “oud Elburg” (levensgrote afbeeldingen van stad/haven Elburg in gangen De Voord)
– extra (tuin-)deuren (Seewende)
– kabelkrantsysteem (Bakenbreed)
– kweekbak op hoogte buurtmoestuin (De Voord)
– culturele avonden (koren, lezingen, presentaties, klederdrachtenshow)
– optredens Diva Dichtbij diverse locaties
– koppelbed Seewende
-QwiekUp Seewende
– duofiets Hoenwaard
– rolstoelfiets De Voord
Financieel

2023 KLIK HIER VOOR HET VERSLAG

 

Legaat

Bij testament onze stichting steunen of via de stichting voor een bepaald doel legateren.
Neem voor informatie hierover contact met onze Stichting (zie hierboven bij Contactgegevens) of met uw notaris. Hij kan u verder helpen/adviseren.